คลิปสั้น E-Training ชุดความรู้ที่ 2 เกณฑ์มาตราฐานความโปร่งใส ในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

s1