banner-855-x-569-01-1-1400x932.jpg
โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2564
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดสรรงบประมาณสนับสนุน "ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน" เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจจัดส่งข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ www.EEf.or.th