สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

pdf