ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

                   Council of Lampang Provincial Administrative Organization

p1

นายพิษณุพล ประสาน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Mr.Phisanuphon Prasan

Chairman of the  PAO Council

p2

นายวสันต์ อุณหเลขจิตร

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Mr.Wasan Unhalekhachit

Vice Chairman of the  PAO Council

p17

นายบุญเลิศ แสนเทพ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Mr.Boonlert Santhep

Vice Chairman of the  PAO Council 

p4

นางสมพร กาไวย์

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Mrs.Somporn Kawai

Secretary of the PAO Council

p5

นางสาวมนชยา ชรากร

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง    เขต อ.เมืองลำปาง เขต 1

Miss Monchaya Charagone

 Member of the PAO     Council

p6

นายอำนวย วรญาณกุล

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง เขต 2

Mr.Amnoul Wallayankun 

Member of the PAO Council

p7

นายวสันต์ อุณหเลขจิตร

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง เขต 3

Mr.Wasan Unhalekhaghit

Member of the PAO Council

p8

นายถาวร บุปผาเจริญ

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง เขต 4

Mr.Thavorn Bupphajaroen

Member of the PAO Council

p9

นายณรงค์ พินธิสืบ

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง

 เขต อ.เมืองลำปาง เขต 5

Mr.Narong Phinthisueb

Member of the PAO Council

gold vintage4

- ว่าง -

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง

 เขต อ.เมืองลำปาง เขต 6

Member of the PAO Council

 

p11

นายประสิทธิ์ เตชะปลูก

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง เขต 7

Mr.Prasit Tachapluk

Member of the PAO Council

p12

นายวิเชียร เรืองบุญมา

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง เขต 8

Mr.Wichian Ruengbunma

Member of the PAO Council


p13

     นายนิกร ธรรมลังกา

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง เขต 9

Mr.NikornThammalangka 

Member of the PAO Council

gold vintage4

- ว่าง -

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เกาะคา เขต 1

 

Member of the PAO Council

p15

นายพิเชฐ ทินอยู่

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เกาะคา เขต 2

Mr.Pichet Tinyoo

Member of the PAO Council

p16

นายมิตร ธรรมวงค์

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เกาะคา เขต 3

Mr.Mit Thummawong

Member of the PAO Council

 

p17

นายบุญเลิศ แสนเทพ

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แม่ทะ เขต 1

Mr.Boonlert Santhep

Member of the PAO Council

 

gold vintage4

- ว่าง -

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แม่ทะ เขต 2

Member of the PAO Council 

 

p19

นายสมบูรณ์ รูปสะอาด

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แจ้ห่ม เขต 1

Mr.Somboon Roobsaard

Member of the PAO Council

gold vintage4

- ว่าง -

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แจ้ห่ม เขต 2

Member of the PAO Council

 

p21

นายธีรพล ศรีวงษ์

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.งาว เขต 1

Mr.Teerapol Srivong

Member of the PAO Council

 

p22

นายนิพนธ์ นันทะสี

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.งาว เขต 2

Mr.Niphon Nanthasi

Member of the PAO Council

 

p23

นางสุุปราณี เกิดมูล

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.วังเหนือ เขต 1

Mrs.Supranee Kerdmoon

Member of the PAO Council

 

p24

นายรัตนชัย สมมี

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.วังเหนือ เขต 2

Mr.Ratanachai Sommee 

Member of the PAO Council

gold vintage4

- ว่าง -

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.ห้างฉัตร เขต 1

Member of the PAO Council 

 

p26

นายบุญเชิด พรมศร

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.ห้างฉัตร เขต 2

Mr.Booncherd Promsorn

Member of the PAO Council

 

p27

นายจิรพิพัฒน์ วงศ์เปี้ย

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แม่เมาะ เขต 1

Mr.Jirapipat Wongpea

Member of the PAO Council

 

p28

นายธรรมการ ชุมศรี

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แม่เมาะ เขต 2

Mr.Thammakarn Chumsri

Member of the PAO Council

 

gold vintage4

-ว่าง-

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เถิน เขต 1


Member of the PAO Council

 

p30

นายเดชทวี ศรีวิชัย

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เถิน เขต 2

Mr.Dachtawee Srivichai

Member of the PAO Council

 

p31

นายปิลันธน์ รัตนวราภรณ์

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.สบปราบ

Mr.Pilan Rattanavaraporn

Member of the PAO Council

 

p32

นายเชน ปานสังข์

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เสริมงาม

Mr.Chen Pansang

Member of the PAO Council

 

 

 

p33

พ.ต.ท.พิมล คงทอง

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แม่พริก

Pol.Lit.Col.Pimon Kongtong

Member of the PAO Council

 

p34

นายพิษณุพล ประสาน

สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองปาน

Mr.Phisanuphon Prasan

Member of the PAO Council

 

 

 

โดย : นายจักรพงษ์ กาวงศ์