ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

                          Lampang Provincial Administrative Organization Administrators

1h1

นายทองดี จอมวงศ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Mr.Thongdee Jomwong

Chief Administrator of PAO

h2

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Mrs.Suphannee Suksanrungrueang

Deputy Chief Administrator of PAO

h6

นางสาวพรรณี การะกัน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Miss Pannee Karakan 

Deputy Chief Administrator of PAO

 h4

นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Miss Phensiri Chaiwan

 Chief of the Office of the Chief Administrator of PAO

 

 

 

 h10

   นางณัชชา สิทธิไพศาล      รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองกิจการสภา อบจ.

 Mrs.Nutcha Sitthiphaisal

    Executive, Primary Level  Acting Director of Division of PAO  Council Affiairs

 

 

 

 

h6

     นางสาวพรรณี การะกัน          รองปลัดฯ รักษาราชการแทน      ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

 Miss Pannee Karakan

 Acting Director of the Division  of Planning and Budgeting

h7 

นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา

     ผู้อำนวยการกองคลัง

Mrs.Pudkaew Pansupa

Director of the Division of Finance

 
 

h8

 

นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 

  Mr.Anan Tangchiamsri

Director of the Division of Public Works

 h2

 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง

รองปลัดฯ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยกองพัสดุและทรัพย์สิน

Mrs.Suphannee Suksanrungrueang 

Acting Director of the Division of Supplies and Property

 
 

 

h10

         นายบุญส่ง ศรีกอนติ

          รักษาราชการแทน               ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Mr.Boonsong  Srikonti

    Acting Director of the  Division of Education, Religious     and Culture

h11

 นางดวงดาว อานุภาพยรรยง

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 

Mrs.Duangdao Anuphapyanyong

Chief of the Internal    Audit Unit

 

 

โดย : นายจักรพงษ์ กาวงศ์