ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

                   Chief Administrator of Lampang Provincial Administrative Organization

1h1

นายทองดี จอมวงศ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Mr.Thongdee Jomwong

Chief Administrator of PAO

h2

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Mrs.Suphannee Suksanrungrueang

Deputy Chief Administrator of PAO

gold vintage4

- ว่าง -

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

Deputy Chief Administrator of PAO

 h4

นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Miss.Phensiri Chaiwan

Chief of the Office of PAO

 

h5

นางยุวดี กันทาวงค์ 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ     กองกิจการสภา

 Mrs.Uvadee Kantawong

Acting Director of Operations Division Council 

 
 

h6

นางสาวพรรณี การะกัน

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

Miss.Pannee Karakan

Director of the Division  of Planning and Budgeting

 

h7

นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา

ผู้อำนวยการกองคลัง

Mrs.Suphannee Suksanrungrueang

Deputy Chief Administrator of PAO

 
 

h8

นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

Mr.Anan Tangchiamsri

Director of the Division of Public Works

h9 3

นางวันทนา วิรัชเกษม

ผู้อำนวยกองพัสดุและทรัพย์สิน

Mrs.WantanaWiratkasame

Director of the Division of Supplies and Property

 
 

 

h10

นายบุญส่ง ศรีกอนติ

          รักษาราชการแทน                   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Mr.Boonsong Srikond

Acting Director of Religion Education and Cultured Division 

h11

นางดวงดาว อานุภาพยรรยง

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

Mrs.Duangdao Anuphapyanyong

Chief of the Internal Audit Unit

 

 

โดย : นายจักรพงษ์ กาวงศ์