ทำเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

                          Executive of Lampang Provincial Administrative Organization

                                   

1h1

นายทองดี จอมวงศ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Mr.Thongdee Jomwong

Chief Administrator of PAO

Acting Chief Executive of PAO

gold vintage4

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Deputy Chief Excutive of the PAO

gold vintage4

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Deputy Chief Excutive of the PAO

gold vintage4

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Advisor to the Chief Excutive of the PAO

gold vintage4

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Secretary to the Chief Excutive of the PAO

gold vintage4

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Secretary to the Chief Excutive of the PAO

gold vintage4 gold vintage4

 

 

โดย : นายจักรพงษ์ กาวงศ์