ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

alt
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น  พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

………….…………………………………..

             ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น  พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร  จะดำเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

            ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกรับโอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 163 (2) ข้อ 176 และข้อ 106 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2547 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547  และข้อ 152 (1) (3) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่19) พ.ศ.2548  ลงวันที่ 1 เมษายน 2548  และมติ ก.จ.จ.ลำปาง  ในการประชุมครั้งที่  10/2554  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร คือ

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

     - ตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7 (หัวหน้าฝ่ายการสาธารณสุข)  จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

     2.1 ปัจจุบันเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารที่รับโอนโดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด และจะต้องมีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่จะรับโอน

- 2 -

     2.2    มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
     2.3    ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนที่รับโอน
     2.4   ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

     3.1  คำร้องขอโอนที่ได้รับความยินยอมจากส่วนราชการต้นสังกัด
     3.2  ประวัติส่วนตัวของผู้ขอโอน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว  จำนวน 2 รูป
     3.3  ประวัติการลาของผู้ขอโอน และหนังสือรับรองความประพฤติที่ผู้บังคับบัญชารับรองแล้ว
     3.4  หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้

    3.5  กรณีเป็นข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารต้องมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดว่าเป็นตำแหน่งบริหาร3.6  สำเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการ (ก.พ.7) ที่รับรองสำเนาโดยหัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่
    3.7  สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา
   3.8  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง

   3.9  ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
   3.10  แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ และหนังสืออนุญาตให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก3.11  อื่น ๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดตามผนวก ก  แนบท้ายประกาศนี้

4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก

จะดำเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1    สมรรถนะหลักทางการบริหาร          (150 คะแนน)

(1)  วิสัยทัศน์และผลงาน                             (70 คะแนน)

(ก)  วิสัยทัศน์   จำนวน  20  คะแนน

วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องจัดทำเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก รายละเอียดตามผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้

(ข) ผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต  จำนวน 25  คะแนน

ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องทำเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสำเร็จมาแล้วและ เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนำไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น หรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น  การจัดโครงการใหม่ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนมากๆ หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถนำไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จได้ผลดียิ่ง รายละเอียดตามผนวก ข  แนบท้ายประกาศนี้

- 3 -

(ค)  ความรอบรู้งานในหน้าที่ จำนวน 25  คะแนน

ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานที่ปฏิบัติรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง

(2)  ความสามารถในการบริหาร           (30  คะแนน)

(ก)  ความรอบรู้ในการบริหาร  จำนวน 10  คะแนน

ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการบริหารสมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่างๆ

(ข)  ความชำนาญการในการบริหาร  จำนวน  10  คะแนน

ความชำนาญการในการบริหารพิจารณาจากการตัดสินใจ  การคิดเชิงกลยุทธ์ความเป็นผู้นำ ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้า ของผู้เข้ารับการคัดเลือก

(ค)  การบริหาร­งานบุคคล  จำนวน 10  คะแนน

การบริหารงานบุคคล  พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว  ทักษะในการสื่อสาร  การประสานสัมพันธ์ ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น

(3)  บุค­ลิกภาพและภาวะผู้นำ   (50 คะแนน)

(ก)  ความอุตสาหะ    จำนวน 5 คะแนน

พิจารณาจากความมีมานะ  อดทน และเอาใจใส่ในหน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร

(ข) มนุษยสัมพันธ์  จำนวน 5  คะแนน

มนุษยสัมพันธ์    พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ  แก้ไข และลดข้อขัดแย้ง อันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ      

(ค) ความสามารถในการสื่อความหมาย  จำนวน  5  คะแนน ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน   ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม

(ง) ปฏิภาณไหวพริบ  จำนวน 5 คะแนน

พิจารณาความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือตอบคำถามในสภาวการณ์คับขันทันทีทันใด  ไม่จำเป็นต้องวัดความรู้

- 4 -

(จ)  สร้างและประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กร จำนวน 10  คะแนน

       พิจารณาความริเริ่มสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กรโน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับและมุ่งวิสัยทัศน์ขององค์กร                                                            

(ฉ) สนับสนุนผู้อื่นทั้งในด้านการให้คำแนะนำและการให้อำนาจ

จำนวน 10  คะแนน

        พิจารณาจากการให้การสนับสนุนผู้อื่นทั้งในด้านการให้คำแนะนำและการให้อำนาจให้สามารถเจริญก้าวหน้า และมีความชำนาญการในการบริหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ทีมงาน และระดับองค์กร ในด้านทัศนคติการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ

(ช)  ริเริ่มเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง  จำนวน 10 คะแนน

        พิจารณาจากการริเริ่มเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์  การให้การสนับสนุนผู้อื่นในองค์กรให้นำความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนด้านการกำหนดขอบเขต ขั้นตอนและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง

4.2 คะแนนคุณสมบัติ        50 คะแนน


(1) เงินเดือน                                                               10 คะแนน
(2)  อายุราชการ                                                          10  คะแนน
(3)  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับปัจจุบัน         10  คะแนน
(4)  ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี                                      10  คะแนน
(5)  วุฒิการศึกษา                                                         5  คะแนน
(6)  การรักษาวินัย (ย้อนหลัง 5 ปี)                                      5  คะแนน

รายละเอียด ตามผนวก  ค   แนบท้ายประกาศนี้

4.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก

4.3.1     ต้องได้รับคะแนนใน 4.1  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

4.3.2     ต้องได้รับคะแนนใน 4.2  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

4.3.3     ต้องได้รับคะแนนใน ข้อ 4.1  และข้อ 4.2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

5. กำหนดระยะเวลารับสมัครเข้ารับการคัดเลือก

      กำหนดรับสมัครเพื่อรับโอนฯ ระหว่างวันที่ 1 – 23  ธันวาคม 2554  ในวันและเวลาราชการโดยให้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  52130  ในวันและเวลาราชการ

- 5 -

6. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

       จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนในวันที่  29  ธันวาคม  2554   โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หรือสามารถสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โทร. 0 5423 7600  ต่อ  1004,7621  โทรสาร. 0 5423 7628  ในวันและเวลาราชการ

7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ดำเนินการคัดเลือก

         จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพร้อม วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกให้ทราบก่อนวันดำเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  5 วันทำการ โดยปิดประกาศไว้  ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  หรือสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5423 7600  ต่อ 1004, 7621 ในวันและเวลาราชการ

  8. กำหนดการประกาศผลการคัดเลือก

            การประกาศผลการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์    ข้อ   4   โดยจะจัดลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป  หากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดลำดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ตามหลักเกณฑ์ข้อ 106 (11)  แห่งประกาศ ก.จ.จ.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16)  พ.ศ.2547 ลงวันที่  8  พฤศจิกายน 2547

         ทั้งนี้  หากข้าราชการผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ  สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครฯ ได้ที่ www.lp-pao.go.th และหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7600  ต่อ 7621 , 1004 ในวันและเวลาราชการจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

   ประกาศ    ณ   วันที่    21  พฤศจิกายน  พ.ศ.2554

    ดำริห์    ศรีนุต

   (นายดำริห์    ศรีนุต)

   ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.จ.จ.ลำปาง

   ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น

   พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงาน

   เทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร


   คลิกเพื่อ  ดูประกาศ
   คลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสารประกอบ


   alt

   มาร่วมแบ่งปันหน้านี้

   FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed