ที่พักในจังหวัดลำปาง

ให้เรตสมาชิก

   คลิกดู รายชื่อโรงแรมที่พักในจังหวัดลำปาง


ภาพโรงแรมที่พักในจังหวัดลำปาง(บางส่วน)

โรงแรมทิพย์ช้าง ลำปาง

Mar281116212Ff Mar28111649EJRMar28111545QqJ


โรงแรมลำปางเวียงทอง


pic1-bedroom

 
โรงแรมเวียงลคอร

pic1-wienglakor-hotelpic1-restaurant 

ลำปางริเวอร์ลอร์ด

Mar28113516yia Mar281133558Qx
Mar28113504RTc

โรงแรมคิมซิตี้

hotelkimcity kimsuite 01restaurant 3

 


  คลิกดู รายชื่อโรงแรมที่พักในจังหวัดลำปาง


ตราสัญลักษณ์ อบจ.ลำปาง

ให้เรตสมาชิก

..

pao logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของตราเครื่องหมายสัญลักษณ์

                  

ไก่ขาว หมายถึง   สัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง

ขนไก่และขวดน้ำหมึก หมายถึง การบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ฟันเฟือง หมายถึง   การขับเคลื่อนองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า

                           

ความหมายของสี

 

        พื้นในวงกลมสีเขียว  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

       ขอบวงกลมรอบนอกสีบานเย็น หมายถึง สีประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

หน่วยตรวจสอบภายใน

ให้เรตสมาชิก

 08

 

คลิกเพื่อแสดงบุคลากรที่สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน

 

     หน่วยตรวจสอบภายใน มีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และลูกจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินการบริหารส่วนจังหวัด และ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

เพลงประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

     

pao logo

รายชื่อเพลง คลิกฟัง
1. มาร์ช อบจ. ลำปาง
2. ขอเป็นที่หนึ่งใจ
3. คนละไม้ คนละมือ
4. มาพร้อมใจกัน

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ให้เรตสมาชิก

02

    คลิกเพื่อแสดงบุคลากรที่สังกัดกองกิจการสภา อบจ.

        กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บังคับ บัญชาข้าราชการและลูกจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชุมกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติตาม มติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้องบังคับการประชุม การตั้งกระทู้ถามข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดงานระเบียบการ ทะเบียนประวัติและสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

1.ฝ่ายการประชุม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานการประชุมการจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมสภาพและคณะกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานกฎหมายและระเบียบ และระเบียบข้อบังคับการประชุม

2.ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาและคณะกรรมการของสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัด งานระเบียบและทะเบียนประวัติตลอดจนสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด งานเลขานุการประธาน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการตั้งกระทู้ถามและข้อสอบถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

3.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น งานส่งเสริมประชาธิปไตย การจัดทำประชาคม และงานอื่น