องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เปิดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561

               วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.ลำปาง มอบหมายให้ น.ส.เพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดอบจ. เป็นประธานเปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยนายบุญส่ง ศรีกอนติ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน โดยมีคณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี โรงเรียนสบเมาะวิทยา โรงเรียนบ้านปันง้าว โรงเรียนวัดพระธาตุลำปางหลวง และโรงเรียนวอแก้ววิทยา ร่วมในพิธีเปิด จากนั้นชมภาพยนตร์เรื่อง คิดเรนเจอร์ ตอน ลูกข่าง และเรื่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอนต้นไม้จอมงับ ร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ และในรอบบ่ายจัดฉายภาพยนตร์รอบที่ 2 เรื่อง คิดเรนเจอร์ ตอน ลูกข่าง เรื่องเชือกจากขวดพลากสติก และทำกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพินิจวิทยารับชมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภายนอกห้องเรียน และเพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ รวมถึง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการบูรณาการและประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดลำปาง