พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 130

อบจ.ลำปาง ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา

     วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ นายบุญส่ง ศรีกอนติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายสิทธิพงศ์ คำบุญชู รักษาราชการแทน ผอ. โรงเรียนวอแก้ววิทยา ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง

     โดยนำเสนอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวอแก้ว ในด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ ด้านสวัสดิการที่พักอาศัยของครูและบุคลากร ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียน ด้านแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ เพื่อให้โรงเรียนวอแก้ววิทยาบรรลุสู่เป้าหมาย มีคุณภาพและทันสมัย ทั้งในด้านศักยภาพครูผู้สอน สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือ อุปกรณ์และหลักสูตรการศึกษา อันเป็นนโยบายสำคัญด้านหนึ่งของ อบจ.ลำปาง ในการพัฒนาด้านการศึกษา นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป