พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 168

อบจ.ลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา" เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2564”

 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. อบจ.ลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา" ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

- นายดำริห์ สุวรรณสุระ กำนันตำบลวอแก้วในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.วอแก้ววิทยา

- นายบุญเนตร เตชะอุ่น ส.อบจ.ลำปาง อ.ห้างฉัตร เขต 2

- นายบุญส่ง ศรีกอนติ รก.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลำปาง

- นายสิทธิพงษ์ คำบุญชู รก.ผอ.ร.ร.วอแก้ววิทยา

- คณะกรรรมการสถานศึกษา ร.ร.วอแก้ววิทยา

- ตัวแทนผู้ปกครอง นักเรียนและศิษย์เก่าของ ร.ร.วอแก้ววิทยา

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.วอแก้ววิทยา

และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลำปาง

พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก

- ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1

- นางเขมจิรา เศวตรัตเสถียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1

- นางปารณีย์ บุญประคอง รอง ผอ.ร.ร.บ้านปงสนุก

- นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง รอง ผอ.ร.ร.บ้านปงสนุก

- นางฐานิตา หล่องคำ หน.งานวิชาการ ระดับปฐมวัย ร.ร.บ้านปงสนุก

ร่วมประชุมหารือและวางแผนการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของ ร.ร.วอแก้ววิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.ลำปาง โดยจะมุ่งเน้นทักษะด้าน ICT ทักษะภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับทักษะพื้นฐานของท้องถิ่น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในทุกด้าน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนได้มาตรฐาน มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เด็กนักเรียนได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมและมีความสุขกับการเรียน ถือเป็นความร่วมมือในการพัฒนาระบบการศึกษาของ ร.ร.วอแก้ววิทยา อันเป็นนโยบายสำคัญด้านหนึ่งของ อบจ.ลำปาง ในการพัฒนาด้านการศึกษานำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป.