กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำโดย นายบุญส่ง ศรีกอนติ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายนายภัทรพงศ์ เถายศ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลงบประมาณอุดหนุนโครงการกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2464 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 เพื่อติดตามและประเมินผลงบประมาณอุดหนุนโครงการกีฬาเยาวชนและประชาชน ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
          ภายในการประชุม นำเสนอพูดคุย เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ และร่วมกันค้นหาแนวทางการแก้ไขต่อไป ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-
19 ในปัจจุบัน