กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ ระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564

     วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ ของ อบจ.ลำปาง โดยนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง

     ในการอบรมครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)” วิทยากรโดย ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หัวข้อบรรยายประกอบด้วย

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- การประสานแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย

- การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น

- ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณเข้าร่วมรับการอบรมฯ จำนวน 100 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

 

     และวันที่ 6 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่สองของการเพิ่มเสริมเติมความรู้ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิ

ภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม  อบจ.ลำปาง

ในมีการบรรยายหัวข้อ "อธิบายความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปิกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563"โดยนายพงษ์ศักดิ์ กวีนันท์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดสรรเงินอุดหนุนฯ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นวิทยากร

เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย

-การจัดทำงบประมาณรายจ่าย

-การใช้จ่ายเงินสะสม

-ทุนสำรองเงินสะสม

-การกันเงินงบประมาณ

-การพัสดุที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่น

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชน

-ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     โดยในวันนี้ คณะผู้บริหารนำโดยนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  นายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายอมร  ทองประดิษฐ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายลัพธวิทย์  จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยฝ่ายนิติบัญญัตินำโดยนายถาวร บุปผาเจริญ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  นายบุญเลิศ  แสนเทพ รองประธานสภาองค์การบริหารว่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาฯ ร่วมรับฟังการบรรยายและซักถามวิทยากรต่อประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป.