นายบุญส่ง ศรีกอนติ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่มีการศึกษาต่อ หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง และศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โดยตามกำหนดการลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.00 เป็นต้นไป ภายในงานได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร กล่าวต้อนรับ และยังได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต กล่าวเปิดพิธี ซึ่งภายในงาน เป็นการศึกษาดูงานต่างๆ จากสถาบันฝีมือแรงงาน และศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในแง่มุมการประกอบอาชีพในรูปแบบต่างๆ จนถึงเวลา 16.00 น.