นายก “ตวงรัตน์”ตรวจเยี่ยม ร.ร.วอแก้ววิทยา เตรียมพัฒนาให้มีคุณภาพและโดดเด่น

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายวราวุฒิ  หน่อคำ  รองนายก อบจ.ลำปาง  นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง และนายอมร ทองประดิษฐ์  เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของ อบจ.ลำปาง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา  และนายบุญเนตร เตชะอุ่น ส.อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.ห้างฉัตร ร่วมรับฟังข้อมูลจากนายสิทธิพงศ์  คำบุญชู  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวอแก้ววิทยา

ภายหลังรับฟังการสรุปภาพรวมของโรงเรียนแล้ว นายก อบจ.ลำปาง เน้นย้ำนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนวอแก้ววิทยาในลำดับแรกคือการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับประชาชน  โดยกล่าวว่า การเดินทางมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนวอแก้ววิทยาเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดและความดูแลของ อบจ.ลำปาง ตนมีความตั้งใจและสนใจที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพดีมากขึ้น เท่าที่รับฟังข้อมูลมีหลายโครงการที่น่าสนใจและทำอยู่แล้ว เช่น โครงการพัฒนาภาษาจีน ภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ฯลฯ  โดยแนวคิดตอนแรกที่หาเสียงเลือกตั้งได้เสนอเป็นนโยบายอยากจะให้ลูกหลานชาวลำปางที่อยู่ห่างไกล ที่ไม่ได้อยู่ในเขตเมืองมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับเด็กในตัวเมือง ฉะนั้นจึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และในอนาคตหากเราทำดีมีคุณภาพก็เชื่อว่าจะมีคนสนใจนำลูกหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น ก็เป็นการบริการประชาชนในพื้นที่ชนบทด้วย เป็นความตั้งในที่อยากจะทำ .