กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมเป็นกรรมการในศูนย์ประสานการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดลำปางปี 2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานตามเขตการเลือกตั้ง เพื่อตรวจสอบข้อมูลผลคะแนนการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) เพื่อให้การเลือกตั้ง เป็นไปอย่างเรียบร้อย สมบูรณ์ ถูกต้อง และโปร่งใส รวมถึงเจ้าที่ในการขนหีบบัตรเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งมายัง อบจ. ลำปาง เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย