logo PA0new gif

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

   ฝ่ายการประชุม 

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานการประชุม งานการจัดระเบียบวาระ และรายงานการประชุมสภาและคณะกรรมการต่าง ๆ  ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการตั้งกระทู้ถาม และข้อสอบถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับการประชุม 

 

 ฝ่ายการกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาและคณะกรรมการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบและทะเบียนประวัติ ตลอดจนสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการประธาน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานประชาคม และงานอื่น ๆ