logo PA0new gif

ข้อระเบียบกฎหมาย

 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 และ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554)

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

                                           -  กฎกระทรวงฉบับที่ 1 พ.ศ.2541
                                              (ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540)กฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ.2541
                                              (ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540)กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ.2541
                                              (ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540)กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2541
                                              (ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540)กฎกระทรวงฉบับที่ 5 พ.ศ.2541
                                              (ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.พ.ศ.2561เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2563