วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00 น.

รองนายกฯ นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ เขต อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

     นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร      ส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่อำเภอวังเหนือ โดยมีคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามประกอบด้วย นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง/ นายปรีชา กันหล้า      ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ นางดวงดาว อานุภาพยรรยง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน/ นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ ส.อบจ.ลำปาง เขต 1 อำเภอแจ้ห่ม/ นายพงษ์พันธ์ กุญชร ส.อบจ.ลำปาง เขต 2 อำเภอแจ้ห่ม/ นางสุปราณี เกิดมูล ส.อบจ.ลำปาง เขต 1 อำเภอวังเหนือ /นายธีรพล ศรีวงษ์ ส.อบจ.ลำปาง เขต 1 อำเภองาว/ นายประสิทธิ์ เตชะปลูก ส.อบจ.ลำปาง เขต 7 อ.เมืองลำปาง/ ร.ต.ท.วิลาศ จันทร์ทา ส.อบจ.ลำปาง เขต 8 อ.เมืองลำปาง/ นายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ ส.อบจ.ลำปาง เขต 5 อ.เมืองลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรวจติดตามและประเมินผล โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 
             
                                         

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม