Print
Category: การดำเนินการ/กิจกรรม
Hits: 164

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

คณะทำงานจัดทำและรวบรวมเอกสารการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (Local Performance Assessment : LPA) (สถ - อปท) ประจำปี 2564

เข้าร่วมการตรวจประเมินฯ เพื่อตอบข้อซักถามของคณะประเมินจากจังหวัดลำปาง ทั้ง 5 ด้าน โดยพร้อมเพรียงกัน