วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

รองนายกฯ นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ ตามแผนพัฒนา อบจ.ลำปาง

                   นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่อำเภอเมือง-อำเภอเมืองปาน โดยมีคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามประกอบด้วย นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลาขานุการ นายก อบจ.ลำปาง/ นางดวงดาว อานุภาพยรรยง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน/ นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง/นายปรีชา กันหล้า ผอ.กองยุทธศาสตร์และ              งบประมาณ/ นายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 5 อำเภอเมืองลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ พร้อมด้วย              คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมนี้นายกฤศน์วัต ประสาน สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองปาน และนายประสิทธิ์ เตชะปลูก สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 7 อ.เมืองลำปาง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

โดยตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ พื้นที่อำเภอเมือง ดังนี้

  1. โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0030 บ้านสบมาย - บ้านปู่จ้อย ช่วงบ้านแตะ หมู่ที่ 6 บ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7      ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง

เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนับเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลัก                                                  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน.

                                             

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม