วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

รองนายกฯ นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ ตามแผนพัฒนา อบจ.ลำปาง

                   นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่อำเภอเมือง-อำเภอเมืองปาน โดยมีคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามประกอบด้วย นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลาขานุการ นายก อบจ.ลำปาง/ นางดวงดาว อานุภาพยรรยง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน/ นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง/นายปรีชา กันหล้า ผอ.กองยุทธศาสตร์และ              งบประมาณ/ นายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 5 อำเภอเมืองลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ พร้อมด้วย              คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมนี้นายกฤศน์วัต ประสาน สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองปาน  ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

โดยตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ พื้นที่อำเภอเมือง ดังนี้

  1. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก - บ้านขาม ช่วงบ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3 - บ้านขาม           หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง

เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนับเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลัก                                                  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน.

 

 

                               

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม