อบจ.ลำปาง จัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวรายงาน
   ช่วงเช้ารับฟังการบรรยายข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ผลประโยชน์ทับซ้อน วิทยากรโดยนางวรรณภา ปัญญาผูก จพง.ป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำจังหวัดลำปาง จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องตัวอย่างคดีทุจริตของอปท. วิทยากรโดยนายสถิตย์ นิตย์สมบูรณ์ ประธานชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดลำปาง และการบรรยายเรื่องหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. วิทยากรโดย นายกิติศักดิ์ สุรินโต จพง.ป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดลำปาง และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่ม
   อบจ.ลำปางได้ให้ความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น และเป็นนโยบายของ
นายก อบจ.ลำปางที่ให้ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
 
  
  
  
                                                                                                                           
                                                                       

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม