บทความพิเศษ>> หมอนวดน้อย โรงเรียนวอแก้ววิทยา
วันที่ 26 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา นายสุทิน ปัญญาโพธาสกุล ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ราชบุรี ได้นำคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี มาศึกษาดูด้านภารกิจถ่ายโอนสถานศึกษาที่ โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งได้ย้ายมาสังกัดและอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง บรรยากาศภายในงาน นอกจากจะมีการกล่าวแนะนำโรงเรียนจาก นายสมพร เตชะอุ๊ด ผู้อำนวยการโรงเรียนวอแก้ววิทยา มีการบรรยายสรุปจากเครื่องฉายภาพนิ่ง การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการเลี้ยงปลาดุก กบ ในบ่อดิน และนำชมบรรยากาศภายในโรงเรียนแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นที่ดึงดูดความสนใจของบรรดาครูจากจังหวัดราชบุรี คือ บริการจากหมอนวดน้อย นั่นเอง เด็ก ๆ เล่าว่า โครงการหมอนวดน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย โดยโรงเรียนได้เชิญวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ โดยตรง มาให้ความรู้ในเรื่องทักษะวิธีการนวดฝ่าเท้าที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนในช่วง วันหยุดปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และได้ประโยชน์จากการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาค เรียน และยังเป็นการสานต่อในการให้ความรู้และบริการแก่ชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาพลศึกษา ขณะนี้มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 20 คน โดยมี ครูคณิศร ธรรมชัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการคอยดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ว่าง ๆ หากมีโอกาสได้ไปเยือนที่โรงเรียนวอแก้ววิทยา หรือหากเห็นเด็ก ๆ เหล่านี้ไปร่วมกิจกรรมหรือให้บริการหมอนวดน้อยที่ใดแวะใช้บริการกันได้ ส่วนรายได้เด็ก ๆ บอกว่าจะนำเข้าชมรมเพื่อไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โครงการหมอนวดน้อย ทำให้เด็ก ๆ ได้มีความรู้และทักษะการนวดแผนไทย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และนำภูมืปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ๆ .


ผู้ป้อน :: จตุพร โปธาคำ

ผู้เขียนข่าว ::จตุพร โปธาคำ

ผู้ถ่ายภาพ ::จตุพร โปธาคำ

วันที่ ::12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา ::14:29:02

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน ::263ภาพประกอบข่าว


คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่